Кратко описание


LinguCards е проект, който обединява изобразителното изкуство, езиковото богатство и отношението към културата на друг народ. Той е съсредоточен върху илюстрирането на пословици  и поговорки. Началото му като проект с нестопанска цел бе положено през януари 2015.


Създаването на двуезични картички с поговорки има за цел да подпомага културното разбирателтво и комуникацията между европейските държави и други националности.


В момента проектът се концентрира върху производството на „LinguCards“ на български и немски език. Една от основите на проекта – съвместният  работен процес на български и немски творци – вече бе успешно положена. 


Дългогодишната цел на проекта е насочена към неговото реализиране на колкото е възможно по-голям брой езици.Основи на проекта

Създаването на илюстрации на поговорки има цел да бъде изобразен техният основен смисъл. При това е от значение всеки графичен дизайнер да възпроизведе поговорката от своя роден език. Благодарение на двуезичните картички е възможно свързването на изкуството и идиомните изрази на различни езикови общности.

 

Тъй като една от целите му е да подпомага комуникацията между ученици от различни култури, проектът ще търси контакт с различни училища. В пряката работа с учителите следователно, ще бъдат развити интердисциплинарни проекти. По време на проектните дни ученето на чужди езици ще бива съчетавано с изобразително изкуство, както и по възможност с други предмети и дисциплини (като например история, география, биология, лингвистика и т.н.).

Двуезичните картички представляват прекрасно игрово въведение в проектната работа. Освен това те предлагат вдъхновение за учениците за изработването на собствени илюстрации на поговорки (виж горе под: “Млади Творци”). За да подпомогне игровата стойност на LinguCards,  през септември 2015 ще бъде издадено ученическо издание под формата на играта „Memory“.

Основни идеи на проекта

Подпомагане на развитието на интеркултурната комуникация

Идиомите са фрази, изполвани от  цели езикови общности, или най-малкото биват разпознавани и разбирани от тях. Тези фрази се коренят в културата, историята и географското разположение  на дадената общност. Въпреки, че на нивото на езиковите картини съществуват големи разлики в идиоматичните изрази на различните езикови общности, често се намират пълни съответствия на нивото на значението.

Лингукатс схема
Основи на проекта

 

Благодарение на визуалното сравнение на различни устойчиви изрази с еднакво значение се подчертават както общите елементи, така и различията им, като по този начин бива подпомогнато интеркултурното разбиране.

Връзката между картина и език 

В най-общ смисъл проектът има за цел да събуди интереса на хората за силната връзка между език и картина.  Една картина казва повече от 1000 думи. Следователно една езикова картина би могла да изрази много повече от един чисто езиков израз. Интеркултурната основа на проекта отваря една широка врата към тази тема.

Интегративната функция на поговорките (идиомите)

Поговорките имат една главна функция, когато става въпрос да бъдат развити съгласието, разбирането и емпатията в сферите на една езикова общност. Поради тази причина те служат като много ценно знание за хората, които изучават съответния език. Благодарение на илюстрациите на LinguCards, поговорките стават не само по-лесно разбираеми, но и се запаметяват по-успешно.

Интердисциплинарна основа

Интердисциплинарната образователна техника има много предимства. Едно от най-главните е, че се засягат разнородните интереси на учениците едновременно и по този начин може да се подходи по-добре към многообразието в един клас или ученическа група.  Поради тази причина един такъв холистичен подход в образованието може да бъде не само по-интересен за учениците и учителите, но и да доставя голямо удоволствие. Общата работа с учителите и педагозите в различни предмети е един опит да се подпомогне тази основа.

Творческа мрежа

По време на общата работа всички участващи творци не само са поканени да сътворят илюстрации, свързани с тяхната култура и език, но имат възможността да сътрудничат помежду си. Освен това те се радват на опита да се създаде една кооперация между творците. Това може да се случва например под формата на размяна на информация, лични срещи и общи изложби.